Privacystatement

Inleiding

De vereniging Taka Tuka respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens.
De informatie die wij over u verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Met dit privacystatement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Wet- en Regelgeving

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is per 25 mei 2018 de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens opgevolgd. De AVG stelt hogere eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie

Wij vragen van u gegevens als u zich aanmeldt als lid van onze vereniging, als u een uitje boekt in de speeltuin of als u een abonnement afsluit. Maar wij krijgen ook gegevens van u als u onze website bezoekt.
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:
– uw aanvraag af te handelen
– u in te schrijven als lid van de vereniging
– u een abonnement te kunnen verstrekken voor de speeltuin
– onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over de onze activiteiten en de activiteiten van de speeltuin.
De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. Of zolang als nodig aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Beveiligen

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd.
Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dit privacy statement is van toepassing op onze webpagina’s. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met onze internetsite zijn verbonden.

Gebruik van cookies op de website

Wij maken gebruik van bezoekersstatestieken van onze webomgeving. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren en daarmee de gebruikersvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening mogelijk te maken. Deze bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Wij gebruiken dus alleen functionele en analystische cookies en geen marketing cookies.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de Wet is toegestaan en noodzakelijk. Voor het aangaan van een abonnement voor de speeltuin Taka-Tukaland delen wij uw gegevens met Buurtwerk, de beheerder van de speeltuin. Wat wij niet doen is uw persoonsgegevens verkopen aan derden.

U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent.
U heeft het recht tot rectificatie als u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft het recht op gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Vragen

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het e-mailadres info@verenigingtakatuka.nl.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan info@verenigingtakatuka.nl. Komen wij er, onverhoopt, met elkaar niet uit dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de button op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging en datum

Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.

Dit privacy statement is opgesteld op 1 juni 2018.

Lidmaatschap